2555-09-26

แก๊งค์ขอเงิน

แก๊งค์ขอเงิน
แก๊งค์ขอเงิน ทำที่ว่ามีศรัทธา ชอบพระนักปฎิบัติ
บทที่ 1  ท่านเคยปฎิบัติกรรมฐานใช้หรือไม่  ?
บทที่ 2 ต้องการให้น้องเดินทางไปทำสัญญาซื้อขายเรื่องที่ดิน ?
บทที่ 3โดนลวงกระเป้า ?
บทที่ 4 ต้องการค่าเดินทาง ?
เจตนาวาที่ที่แสดง
ท่านเคยปฎิบัติกรรมฐานใช้หรือไม่ สมัยก่อนข้าพเจ้าก็เคยบวชอยู่ในสำนักปฎิบัติเช่นเดียวกัน
สถานที่ที่เคยปฎิบัติ มีลักษณะสัปปายะมาก ถ้าท่านมีโอกาศ ขอเชิญนิมนต์ที่บ้านข้าพเจ้าเถิด
เนื่องจากทางบ้าน ต้องทำสัญญาซื้อขายที่ดิน จำเป็นต้องตามน้องชายให้กลับไปทำสัญญา
แต่ไม่พบ ถามคนรู้จัก ทราบว่า น้องชายย้ายไปอยู่ที่ภูเก็ต ซึ่งในขณะที่ลงจากรถโดยสารนั้น
ข้าพเจ้าโดนลวงกระเป้า ไม่่มีเงินค่ารถโดยสารกลับบ้าน หวังว่าพระคุณเจ้าจะเมตตาสงสาร
พระท่านถามว่า ค่าโดยสารเท่าไร ได้รับทราบว่า ประมาณสามร้อยกว่าบาท พร้อมทั้งค่ารถ
เข้าหมู่บ้านอีก เก้าสิบบาท รวมๆแล้วประมาณห้าร้อยบาท พระท่านกล่าวว่า รอสักครู่นะโยม
ท่านเดินไปเอาสมุดปากกาให้โยมจดที่อยู่ พร้อมทั้งได้ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน
เจตนาที่ต้องการเสนอ
พระท่านโดยปกติ มีอุปนิสัยที่ชอบสงเคราะห์ผู้อื่นมาก มักจะมีผู้มาขอให้ท่านช่วยเหลือเสมอ
ครั้งนี้ก็เช่นกัน ท่านก็อนุโมทนาค่าโดยสารโยมไป ท่านไม่สงสัยว่าจะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่า
เพียงต้องการเป็นอุทาหรณ์เท่านั้น  
สถานที่โยมกล่าวถึง
บ้านสันมะเถ็ด ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
ลักษณะการพูด
พูดภาษาคำเมือง ซึ่งพระท่านฟังแล้ว เข้าใจรู้เรื่องดี ชื่อผู้ขอนั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้
เจตนาอื่นๆ
ถ้าเป็นเจตนาที่แท้จริง  การที่เป็นคนที่ซื่อสัตย์ ย่อมได้รับอานิสงฆ์มากมาย  แต่ทางตรงกันข้าม
การโกหกหลอกลวง พระท่านที่มีเมตตาจิตนั้น ชาตินี้ยากมากที่จะหาความเจริญได้  หวังว่าท่าน
ที่ได้อ่านข้อความนี้ พึงทราบความตามที่กล่าวมาฉะนี้.....

2554-09-13

Master of cermony

                                          คู่มือสำหรับ

 การเป็นพิธีการมืออาชีพ
(Master of cermony)

                พิธีกรที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพิธีการชั้นยอด  คือผู้ที่จะต้องรับรู้ยุทธวิธี  เจ้าอุบาย มีไหวพริบ
ปฏิภาณ  นับเป็นสิ่งที่พิธีกรทั้งหลายใฝ่ฝันกันยิ่งนัก  ความจริงพิธีกรทุกคนสามารถสั่งสมประสบการณ์ และความ
ชัดเจนของตนเองได้ ถ้าหากได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ  ดังนี้
1.  ศึกษาจุดเด่น  จุดด้อย  ของพิธีที่มีชื่อเสียงทั้งของไทยและของต่างประเทศ  จับจุดเด่นสูงสุด
ของเขาให้ได้ว่าอะไร  คือ  สิ่งที่ทำให้พิธีกรคนนั้นเป็นที่ชื่นชมของบุคคลทั่วไป
                           2.  ติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างใกล้ชิด
                           3.  เรียนรู้การใช้เทคนิคการหยอดอารมณ์ขันด้วยการดัดแปลงเหตุการณ์เฉพาะหน้ามาเติมเสน่ห์
ให้กับการดำเนินรายการ
                           4.  จัดทำคลังความรู้ด้านต่างๆ  เช่น  การใช้คำพูด  สำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย  คำคมต่างๆ  เพื่อ
นำมาใช้ประกอบการดำเนินรายการ
                           5.  ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยการมองเหตุการณ์ต่างๆ  ในมุมที่คนอื่นมองข้าม  เช่น เมื่อเห็นคนกรุงเทพฯ เครียดกันมาก  จากที่เคยยิ้มแย้มแจ่มใสให้กันก็หน้าบึ้งให้กันก็ต้องคิดว่าต้องสร้างรอยยิ้มติดไว้ตามกำแพง
ริมถนนเพื่อเตือนสติคนไทย  หรือไม่ก็ต้องทำสัญลักษณ์เป็นรูปรอยยิ้มไว้ที่หน้ารถ -  ท้ายรถ  เป็นต้น
                            6.  อ่านหนังสือให้มากๆ  
                            7.  เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องการเป็นพิธีกรอย่างสม่ำเสมอ   หรือหาเวทีฝึกประสบการณ์เพื่อ
พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา                              

1.  บทบาทและความสำคัญ
         0  พิธีกร                     คือ        ผู้ดำเนินการ ทำหน้าที่  หลัก  (Masterดูแลทั้งหมด   ตั้งแต่เริ่มต้น
                                                        จนสิ้นสุดของ กิจกรรมนั้นๆ
        0  วิทยากร                  คือ        ผู้รับหน้าที่บรรยาย  ตามคำเชิญ
        0  โฆษก                      คือ       ผู้ทำหน้าที่  พูดแทน  องค์กรหรือบุคคล  เช่น  โฆษกรัฐบาล
        0  ผู้ดำเนินรายการ      คือ       ผู้ทำหน้าที่  ช่วงใดช่วงหนึ่ง   เฉพาะของรายการนั้นๆ
        0  ผู้ประกาศ               คือ        ผู้ทำหน้าที่  แจ้งข่าว  ประกาศ  หรือประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆให้ทราบ2.  ลักษณะของพิธีกร/หน้าที่        
*  ลักษณะ     แบ่งออกเป็น
                                 2.1  พิธีกรเดี่ยว    เป็นผู้ดำเนินการเพียงผู้เดียว  ต้องเป็นผู้มีไหวพริบปฏิภาณ 
                                                              แก้ปัญหา เฉพาะหน้าได้ดี  ต้องสามารถสร้างบรรยากาศได้
                                 2.2  พิธีกรคู่          เป็นผู้ดำเนินการ คู่ จะต้องระวังในเรื่องสัดส่วนของการพูด
                                                              อย่าแย่งกัน และต้องพูดให้สอดคล้องกันในลักษณะสนทนาจะดีกว่า
              * หน้าที่พิธีกร
                                              1.  กล่าวต้อนรับ/  ทักทาย
                                                   2.  แจ้งกำหนดการ
                                                   3.  ให้ข้อมูลของกิจกรรม
                                                   4.  ดำเนินกิจกรรม   ตามขั้นตอน
                                                   5.  สร้างสีสัน  และบรรยากาศ
                                                   6.  แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
7.  กล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดงาน

                * ประเภทการพูดที่พิธีกรต้องศึกษา
                                                   1.  คำทักทายหรือปฏิสันถาร
                                                   2.  คำกล่าวนำ
                                                   3.  การแจ้งรายการภาคพิธีการ
                                                   4.  การแนะนำวิทยากร
                                                   5.  การกล่าวสรุป
                                                   6.  การกล่าวขอบคุณ
  


3.    ทักษะพื้นฐานในการทำหน้าที่ พิธีกร   ประธานจัดงาน  และประธานในพิธี
        
        3.1   การใช้ไมโครโฟน
                      ไมโครโฟน  เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญยิ่งที่ผู้พูดจะต้องใช้และฝึกหัดใช้ให้เหมาะสมมักจะมีปัญหา
กับผู้พูดเสมอ  เช่น  พูดใกล้เสียงดังเกินไปหรือเสียงพร่า  ห่างเกินไปเสียงจะเบาฟังไม่ชัดเจนควรปฏิบัติดังนี้


                   สิ่งที่ควรทำ
                     3.1.1  ควรปรับระดับไมโครโฟนตามความสูง และหากเชิญประธานขึ้นพูดต้องปรับให้ได้ระดับ
                        3.1.2   ควรปรับระดับของไมโครโฟนให้ตรงกับระดับปากของผู้พูด  โดยปรับระดับขาตั้งก่อนพูด
อย่าพูดไปปรับไป   และหากไมโครโฟนสูงระดับหน้าจะทำให้เมื่อถ่ายรูปออกมาจะไม่เห็นตาของผู้พูดจะเห็น
ไมโครโฟนบังตา
                        3.1.3   เมื่อขึ้นเวทีหากต้องการถอดไมโครโฟนออกจากขาตั้งจะต้องทำ ด้วยมือขวาจะต้องใช้มือซ้าย
ยกขาตั้งเบี่ยงให้พ้นตัวเราไปทางมือซ้าย 1 ก้าว เมื่อพูดจบจะต้องใช้มือซ้ายหยิบขาตั้งมาไว้ที่เก่าและสอดเก็บตามเดิม
3.1.4   ทำความคุ้นเคยกับไมโครโฟน ถ้าเสียงค่อยให้ขยับเข้าใกล้  แต่เสียงหอนหรือเสียงหวีดให้
เลื่อนออกห่าง
                   สิ่งที่ไม่ควรทำ
                       3.1.5.   อย่าถือหรือเลื่อนไมโครโฟนเข้าไปจนติดปาก  ควรห่าง 1-2  นิ้ว  ถ้าเป็นไมโครโฟนที่มี
ความเร็วสูงอาจพูดห่างได้โดยต้อง   สังเกตคนที่พูดก่อนเรา 
                       3.1.6.   อย่าก้มตัวลงไปพูดกับไมโครโฟน  หรือพยายามเชิดหน้าไปพูดกับไมโครโฟนที่ตั้งสูงจะ
ทำให้เสียบุคลิก
                       3.1.7    อย่าเริ่มต้นด้วยการ  เคาะไมโครโฟน  หรือตะโกนใส่  ผิวปาก   เป่า  หรือฮัลโหล     
                       3.1.8    อย่าเล่นสายไมโครโฟน โดยการพับม้วน  ให้ปล่อยไว้   โดยหยิบไมโครโฟนอย่างเดียว                        
                       3.1.9    เมื่อต้องหันไปมองกระดาน  หรือสิ่งอื่นใด  ให้เอาไมโครโฟนตามปากไปด้วยมิฉะนั้น
เสียจะขาดหาย
                       3.1.10    อย่าจับไมโครโฟน  2  มือ
     


              3.2    การกล่าวทักทาย
                             -  สวัสดี                ใช้ในภาพรวม  ที่ผู้ฟังมีระดับเดียวกันหรือใกล้เคียง หรือต่ำกว่า
               - เรียน                   ใช้กับผู้มีตำแหน่งสูงกว่า
                            -  กราบเรียน           ใช้กับนายกรัฐมนตรี
                      -  นมัสการพระคุณเจ้า    ใช้กับพระภิกษุ  (ในกรณีงานนั้นมีพระภิกษุมาต้องยกมือไหว้
พระภิกษุก่อน แล้วพูดว่า  นมัสการพระคุณเจ้า  จากนั้นพูดต่อว่า  เรียน........ หรือ  กราบเรียน......
                           -  ถ้าพูดถึงตำแหน่ง    เพื่อเป็นการยกย่องให้ใส่  ท่าน   เช่น  ท่านอธิการบดี  ท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัด    หรือ  ท่านคณบดี   เป็นต้น 
-   การเอ่ยชื่อเพื่อทักที่ประชุม ไม่ควรจะเกิน 4  คน  เช่น  เรียน ท่านอธิการบดี  ท่านคณบดี
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  .................

                3.3   คำที่ใช้ในโอกาสเป็นทางการ

                          -    ในโอกาสนี้....................               -  ในนามของ.....................
                         -    ขอนำทุกท่านเข้าสู่.................      -  บัดนี้/  ณ  บัดนี้
-    หวังเป็นอย่างยิ่งว่า                        -  สุดท้ายนี้    
-    ขอเชิญทุกท่าน......   
-    ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ.......(เป็นการเรียกผู้ฟังให้มาสนใจผู้พูด)             
-    บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคล  (ใช้กับงานที่ต้องมีฤกษ์ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น เปิดงาน
-    บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  (ใช้กับงานทั่วไป)  
              3.4  คำที่ไม่ควรใช้และกิริยาซ้ำชากที่ไม่ควรทำ

                         -   ไม่ควรขึ้นต้น  นะคะ,นะครับ    หลังคำพูดทุกๆ คำ
                         -   ไม่ควรพูดคำว่า     เออ......    อ้า......
                         -   ไม่ควรใช้คำว่า  พวก.......   ให้ใช้คำว่า   ท่าน.........
                         -    ไม่ควรพูดว่า  เล็กๆ  น้อยๆ......ฯลฯ ......เช่น   มีกลอนเล็กๆ  น้อยๆ  มากฝากท่าน....
                         -    ต้องไม่พูดถ่อมตัว  เช่น  ไม่ค่อยรู้เรื่อง..   ไม่ชำนาญ ..  ไม่ได้เตรียมตัวมา...
                             ( เพราะจะทำให้ผู้ฟังขาดความเชื่อถือ  เพราะบ้างครั้งผู้ฟังก็ไม่สังเกตเห็นว่าท่านพลาด)
                          -  ไม่ล่วง  แคะ   แกะ   เกา  หรือ  ขณะพูด  กระแอม   ไอ ตลอดการพูด


             
             3.5  การใช้คำพูดและน้ำเสียงที่เหมาะสม

                    -  สำหรับงานที่เป็นทางการ  ท่านไม่ควรพูดเล่นจนมากเกินไป
                    -   การอ่านประกาศ  หรือเอกสารทางราชการ  จะต้องเสียงดังฟังชัด เข้มแข็ง กระชับ
                        บรรยากาศจริงจัง  อักขระ  ควบกล่ำ   ร, ล การแบ่งวรรคตอน
                    -   การอ่านเวลา  ....เช่น  9.30  น.  จะต้องอ่านว่า  เก้านาฬิกา สามสิบนาที .... ไม่อ่าน น.
             
               3.6  บุคลิกภาพของผู้พูด

                        ผู้พูดอยู่บนเวที คือเป้าสายตาของผู้ฟัง  ดังนั้น  ควรจะต้องระมัดระวังในเรื่อง
                           *  บุคลิกภาพการแต่งกาย   เสื้อผ้า   หน้า   ผม  ให้ดูดี  และน่าเชื่อถือ
                          การใช้สีหน้า  สายตา  ไม่ควรใช้มือออกท่าทางเวลาพูด 
                          เมื่อนั่งพูดไม่ควรเขย่าขา หรือสั่นขา
                          *  ไม่ควรเอามือไขว่หลังขณะพูด   (เพราะเป็นการพูดกับผู้มีศักดิ์ต่ำกว่า)     
การแนะนำในโอกาสต่างๆ

1.  การกล่าวแนะนำตัว
           ในการพูดแนะนำตัวนั้น  ผู้พูดควรมีวัตถุประสงค์ในการพูดแต่ละครั้งว่าแนะนำตัวอย่างไร
ในโอกาสอย่างไร  การแนะนำตัวนั้นจำแนกได้  ดังนี้
                1.1   การแนะนำตัวต่อเพื่อนใหม่   ควรแนะนำในหัวข้อ   ดังนี้
                        ชื่อ สกุล     ภูมิลำเนา   สถานศึกษาเดิม   ความรู้หรือคุณวุฒิ   ความสามารถพิเศษหรือความ
สนใจ    ที่อยู่ปัจจุบัน
             1.2   การแนะนำตัวในการเข้าปฏิบัติงาน   ควรแนะนำในหัวข้อ  ดังนี้
                    ชื่อ สกุล  คุณวุฒิ   สถานที่ศึกษาที่จบ    ประสบการณ์ในการทำงาน เคยปฏิบัติงานด้านใด
ความสามารถพิเศษ
1.3   การรายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาเบื้องสูงที่มาตรวจงาน
        ชื่อ  สกุล  ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ปฏิบัติในขณะนั้น  ผลการปฏิบัติงาน  ความสำเร็จหรือ
ความก้าวหน้า  ตลอดจนปัญหาอุปสรรค
             1.4   การแนะนำตัวในฐานะผู้แทนสถาบัน
                      ชื่อ  สกุล  เป็นผู้แทนจากสถาบันใด  ตำแหน่งหน้าที่ในสถาบันนั้น  ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานในเรื่องใด  ประสบการณ์  ความสนใจ
              1.5   การแนะนำตัวในงานสังคมหรือที่ชุมชน
                      ชื่อ  สกุล   ตำแหน่งหน้าที่การงาน   ความสนใจ  ความสามารถพิเศษ
2.  การแนะนำให้บุคคลรู้จักกัน

                จะทำให้ผู้มาใหม่มีโอกาสร่วมสนทนาและเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีที่ติตต่อกัน มีหลักดังนี้
               2.1   การแนะนำให้ผู้น้อย  ( ผู้อ่านอาวุโสกว่าด้านวัยวุฒิ หรือคุณวุฒิ)  รู้จักผู้ใหญ่
                        จะต้องแนะนำให้ผู้น้อยรู้จักผู้ใหญ่ก่อน 
                 2.2   การแนะนำต่างเพศรู้จักกัน  กรณีอายุไล่เลี่ยกันควรแนะนำผู้ชายให้รู้จัก
                         ผู้หญิงก่อนหากฐานะทางสังคมหรือคุณวุฒิต่างกันให้พิจารณาตามเหมาะสม                        2.3   การแนะนำระหว่างบุคคล  2  กลุ่ม  ควรบอกชื่อบุคคลในกลุ่มแรกให้รู้จัก
ทั้งหมดก่อน แล้วจึงเอ่ยนามบุคคลในอีกกลุ่มหนึ่ง
                              เมื่อมีการแนะนำตัวกลับแล้ว  ข้อควรปฏิบัติ   ดังนี้
                                  -  แสดงความเคารพต่อกัน   ผู้อ่อนอาวุโสควรทำความเคารพผู้อาวุโสกว่า  หากอายุไล่เลี่ยกัน
                                     นิยมก้มศีรษะให้กัน  พร้อมกับยิ้มทักทาย
                                 -  กล่าวทักทาย   และชวนสนทนาเรื่องทั่วๆ ไป  หรือเกี่ยวกับสถานการณ์แวดล้อม
3.  การแนะนำองค์ปาฐกหรือวิทยากร   การแนะนำบุคคลให้รู้จัก 
                        แนะนำองค์ปาฐกวิทยากรผู้อภิปราย  ผู้โต้วาที  การแนะนำองค์ปาฐก  หรือวิทยากร  ควรแนะนำ
ในเรื่องต่อไปนี้
                          ชื่อ  สกุล    คุณวุฒิ   ตำแหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบันหรือเอ่ยถึงอดีตเล็กน้อยความรู้ความสามารถ
ในด้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะพูด   ประสบการณ์ทั่วไป  และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะพูด

ข้อควรคำนึงในการกล่าวนำ
                                ควรเป็นการพูดที่สั้นๆ  แต่ได้ความชัดเจน   การกล่าวแนะนำชื่อ  - สกุล  คุณวุฒิ  ตำแหน่งต้องเป็น
ข้อมูลที่ถูกต้อง   เป็นการพูดที่ให้เกียรติ  ยกย่อง แต่ไม่เกินกว่าเหตุ  ไม่กล่าวพาดพิงถึงเรื่องส่วนตัว  ข้อบกพร่อง
 ปมด้อย   ควรเป็นการพูดที่เรียบ ๆ  แต่มีชีวิตชีวา

4.  การกล่าว รายงาน  งานต่างๆ  ที่จัดขึ้น    เช่น  การประชุมสัมมนา  พิธีเปิดอาหาร  งานแข่งขันกีฬาประจำปี
ก่อนที่จะทำพิธีเปิดงาน  ประธานดำเนินงานจะต้องกล่าวรายงานถึงความเป็นมา  วัตถุประสงค์  วิธีการดำเนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  แก่ประธานที่จะทำพิธีเปิด  ดังนั้น  ในการกล่าว รายงานมีขั้นตอน  ดังนี้
                         เรียนประธาน   
                       กล่าวขอบคุณประธานที่มาเป็นเกียรติในพิธีนี้  
                       ความเป็นมาของการจัดงาน(หลักการและเหตุผล)   
                       กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน      กล่าวถึงวิธีดำเนินงาน และผลที่คาดว่าจะได้รับ   
                       หากได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานหรือสถาบันใดให้กล่าวถึงด้วย  
                       กล่าวเชิญให้ประธานกล่าวคำปราศรัยและทำพิธีเปิดงาน
               


                     จากการฝึกอบรมในหลักสูตร เทคนิคการเป็นพิธีกร แบบมืออาชีพ ของ สถาบันการประชาสัมพันธ์ 
กรมประชาสัมพันธ์   สามารถนำความรู้ที่ได้มาเป็นประโยชน์ในการเขียนโครงร่างรูปแบบ  เรื่องต่างๆ  ที่เกี่ยวกับ
การทำหน้าที่ ของผู้ดำเนินการบนเวที   ซึ่งทุกหน่วยงานที่จัดงานหรือโครงการ  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างมีหลักการ  ถูกต้องและเหมาะสม   ดังนี้
                        1.  แบบการดำเนินรายการของพิธีกร
  1.1  งานการประชุม  อบรม  สัมมนา  และทั่วไป
  1.2   งานแถลงข่าว
  1.3    งานศพ
   2.   แบบการแนะนำวิทยากร   
                               3.   แบบคำกล่าวรายงานของประธานโครงการ
                               4.  แบบคำกล่าวเปิดงานของประธานเปิดงาน
                               5.  แบบคำกล่าวเปิดงานของประธานปิดงาน
                               6.  คำกล่าวเชิญวิทยากร ภาษาอังกฤษ
                               7.  คำกล่าวของวิทยากรก่อนส่งคืนเวทีให้พิธีกร   ภาษาอังกฤษ
                                                       ****************************แบบการดำเนินรายการของพิธีกร
งานการประชุม  อบรม  สัมมนา  และทั่วไป
                                                 -----------------------------------
(ก่อนรายการจะเริ่มขึ้น)          ดิฉัน.....(ชื่อ สกุล  )  ได้รับมอบหมายให้ดำเนินรายการในวันนี้....
กล่าวทักทาย                           สวัสดี....... ท่านผู้เข้าประชุมทุกท่าน  หรือท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน.......

                                         
การกล่าวนำ                    -    ระบุชื่องาน.............................
                                            -    ระบุวัตถุประสงค์การจัดงาน
                   -     แจ้งกำหนดการ   (และนัดหมาย ว่าเมื่อประธานมาถึงให้ยืนทำความเคารพ
                         หากมีการจุดรูปเทียน จะต้องยืนพนมมือ)
                   -    แจ้งรายละเอียดของงาน  (ใครควบคุม/ดูแล ตัวอย่างที่น่าสนใจ)   
ประธานเปิดงานมาถึง                
                   -   กล่าว ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน .... ณ บัดนี้ขอเชิญท่านเข้าสู่พิธี.........
                   -   ขอเรียนเชิญท่านประธานจุดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                   -   เชิญทุกท่านยืนขึ้น  แล้วเชิญนั่ง
                                            -   จากนั้นเชิญประธานเข้าประจำที่ประธาน  (พร้อมคำกล่าว)
                                            -   เชิญประธานจัดงานกล่าวรายงาน             
                                           -   ประธานเปิดงานกล่าวเปิดงาน
หลังจากประธานเปิดงาน
                                            -   พิธีกรกล่าวขอบคุณประธานเปิดงาน   และนำสู่การบรรยาย..............
                   -   พิธีกรแนะนำวิทยากร
-  เมื่อวิทยากรบรรยายจบ ....กล่าวขอบคุณวิทยากร..ในนามของ.........
    ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรที่ให้ความรู้.......
-  จากนั้นเชิญผู้จัดงานมอบของที่ระลึก.................

 
คำกล่าวเชิญวิทยากร ภาษาอังกฤษ
.-------------------------

Example Speeches:

-                   Good  evening.  Ladies  and gentlemen, 

-                  welcome to……….…………………(ทักทายผู้ฟัง)

-     Are  you  ready ?   (เล่นกับผู้ฟัง  ....มีหรือไม่ก็ได้)

-                  I  would  like  to  invite  Mr.  ………………….. to the

     stage,  please.   (เชิญวิทยากร)

-                  Thank  you  Mr……………………. .

-                  Next,  we are going to give  the  toast.
        (บอกว่าต่อไปจะมีอะไรเกิดขึ้น)

-                 Have  a  good   night.  Thanks  for  joining  us.  (กล่าวลา)

*******************

คำกล่าววิทยากรก่อนให้พิธีกรดำเนินการต่อ
                                                     .....................

General  Speech :.......President, Vice  president, honorable guest, ladies and gentlemen,….…….กล่าวสุนทรพจน์ /คติ.... เช่น   Education  is a long game.  No one is 

 too  old to learn.
 

         My  name is………………. From……………………………          …….I  appreciate  everybody  for coming.         May I wish you all the  best  and   success.         End with :  Ms. (พิธีกร)………..,  return  to you……


                             *******************